คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สารบัญ
*แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                         *พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2553                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                      *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                    *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                  *นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                    *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                      *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           *การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์                                                              *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ