คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 BC-34749

260฿

รหัสสินค้า: KP-34749 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 BC-34749 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย                                                                  **วิชาคณิตศาสตร์ *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                    *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                   *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                   *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                   *วิชาภาษาไทย *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                      *วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                            *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                  *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                  *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                  *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                   **วิชาความรู้ทั่วไป *ความรู้ด้านการทหารของไทย                                                                                *ค่านิยมคนไทย                                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.                                                                          

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี วุฒิ ม. 6 กองทัพบก ปี 2562 BC-33919 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

260฿

รหัสสินค้า: KP-33919 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี วุฒิ ม. 6 กองทัพบก ปี 2562 BC-33919 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*วิชาภาษาไทย     «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                          *วิชาภาษาอังกฤษ     «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                          «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                          «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                      ¨วิชาความรู้ทั่วไป     «แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                 «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          «แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                «แนวข้อสอบ ความรู้รอบตัว สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                             «แนวข้อสอบ ศาสนา สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม                                                     *วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Windows                                                                 «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                       «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 1.                                                                         «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 2.                                                                         «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 3.                                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกบัญชี กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 109)

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกบัญชี กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 109)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                          *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                       *แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                            *ความรู้พื้นฐานด้านบัญชี การเงิน                                                                           *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                      *แนวข้อสอบบัญชีราชการ                                                                            *แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                       *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกความร่วมมือทวิภาคี กองความร่วมมือด้านความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 103) BB-068

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกความร่วมมือทวิภาคี กองความร่วมมือด้านความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 103) BB-068
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                                        *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 2.                                                              *นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของไทย                                                                       *กฎหมายระหว่างประเทศ                                                                                             *แนว ถาม- ตอบ กฎหมายระหว่างประเทศ                                                                      *องค์การระหว่างประเทศ                                                                                              *เศรษฐกิจและการเมืองโลก                                                                                             *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ                                                                                            *การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ                                                                                    *การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์และความขัดแย้งระหว่างประเทศ                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกกำลังพล กองกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 112)

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกกำลังพล กองกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 112)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529            *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                         *ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2541              *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                         *ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. 2502                                                                                                                *ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507                                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552      *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 102) BB-062

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 102) BB-062
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                *การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม                                                              *อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                  *ระบบฐานข้อมูล Database                                                                                              *ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                          *การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ                                                                                          *การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ                                                                                          *การถ่ายภาพและวีดิโอ                                                                                                *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 4.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 5.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 6.                                                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาระบบราชการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 101) BB-061

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาระบบราชการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 101) BB-061
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการตาม ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ. 2527              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                               *ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2527                                      *ระเบียบกลาโหมว่าด้วยการใช้คำย่อ พ.ศ. 2555                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                              

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน รหัส 201,202 เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BB-059

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน รหัส 201,202 เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BB-059
สารบัญ
**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                         *แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                          *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                                    êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                             **การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office         *แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                *แนวข้อสอบ Internet                                                                        **ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                    

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร วิศวกรประจำโรงงาน โรงงานซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 107) BB-057

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร วิศวกรประจำโรงงาน โรงงานซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 107) BB-057
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *การประมาณราคาก่อสร้าง                                                                                            *วิศวกรรมโครงสร้าง                                                                                                   *การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                     *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและการบริหารปลอดภัยในโรงงาน                                                       *ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                     *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       *แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย ชุดที่ 1.                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย ชุดที่ 2.                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย ชุดที่ 3.                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านความแข็งแรงของวัสดุ)                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง)                                                         *แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก)                                    *รวมแนวข้อสอบ วิศวกร                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารรักษาความปลอดภัยเครือข่าย แผนกรักษาความปลอดภัยเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 111)  BC-32783

260฿

รหัสสินค้า: KP-32783 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารรักษาความปลอดภัยเครือข่าย แผนกรักษาความปลอดภัยเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 111)  BC-32783
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *คอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ                                                                  *ความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม                                                                                  *ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์                                                                                      *ความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                           *ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์                                                              *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                              *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                     *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                     *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                     *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์