คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน รหัส 201,202 เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BB-059

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน รหัส 201,202 เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม BB-059
สารบัญ
**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                         *แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                          *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                                    êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                             **การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office         *แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                *แนวข้อสอบ Internet                                                                        **ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ