คู่มือเตรียมสอบนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                         *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                     *ความรู้เบื้องต้นของเครื่องยนต์ดีเซล แก๊สโซลีนระบบ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ                                    *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก                                                                                        *การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและ การบำรุงรักษา                                                                           «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                                    «แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                                   «แนวข้อสอบ ชุดที่ 3.                                                                                                    «แนวข้อสอบ ชุดที่ 4.                                                                                                    «แนวข้อสอบ ชุดที่ 5.                                                                                                    «แนวข้อสอบ ชุดที่ 6.                                                                                                    «แนวข้อสอบ ชุดที่ 7.                                                                                                    «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ