คู่มือเตรียมสอบนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักสื่อสารมวลชนปกิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                     *การสื่อสารมวลชน                                                                                                    *ความหมายของการสื่อสาร                                                                                          *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์                                                                         *ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง                                      *การประชาสัมพันธ์                                                                                                   *การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                          *การผลิตสื่อ                                                                                                           *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       *การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                   *การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                             *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       *การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                               *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                             *ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                   *ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนและการอ่านให้ถูกต้อง                                                            *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และประชาคมอาเซียน                               *แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 3.                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ