คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                                       *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                            *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *การวางแผนงาน โครงการ                                                                                            *การติดตามประเมินผลโครงการ                                                                                       *ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร                                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร                                                                               *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             *แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ