คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ                                               *พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554          *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                          *แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ                                                     *มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช                                                                                *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                        *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามประเมินผล                                                                                                 *การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย                                                                         *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ