คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                        *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                      *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                      *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การติดตามประเมินผลโครงการ                                                                                       *การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                             *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *การวางแผน      *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                        *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ