คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2562 BC-33391 **ใช้ได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท**

270฿

รหัสสินค้า: KP-33391 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2562 BC-33391 
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                              *แผนกลยุทธ์ สศช.                                                                                                      *การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.                                                                        *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                            *การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                          *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *การขับเคลื่อนและการพัฒนา                                                                                         *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                                  *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                           *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                 *ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไป                                  *การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบ                                    *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                         *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                       *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                         

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ