คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม BB-084

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม BB-084
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                                                                           *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           *การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                          *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *การจัดทำงบประมาณ                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญ                                                                *ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)                                                  *ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                               *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                         *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ