คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                                                                   «แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                               «แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                             «แนวข้อสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                                  «แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                                                    *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                                   «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                         *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                          *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                             «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                   «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               «แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 1.                                                                                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 2.                                                                                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 3.                                                                                                    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                                                                   «แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                               «แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                             «แนวข้อสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                                  «แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                                                    *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                                   «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                         *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                          *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                             «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                   «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               «แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 1.                                                                                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 2.                                                                                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 3.                                                                                                    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ