คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี กรมการจัดหางาน BB-017

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี กรมการจัดหางาน BB-017
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                  *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์                                                                *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                            *พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                            *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                      *ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา                                                                                *ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                                               *แนวข้อสอบความรู้ด้านการแนะแนว                                                                          *แนวข้อสอบความรู้ด้านจิตวิทยา                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแรงงาน                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ