คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                                  *พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                   *แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                         *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                      *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                                                                   *ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                    *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                    *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ