คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช Update ปี 2562 BB-074

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BB-074
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560                                                *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                         *ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                                                           *การจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                           *การเขียนข่าว บทความ ด้านประชาสัมพันธ์                                                                          *การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                             *การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์                                                                                            *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ