คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              *สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ  และกองทุนผู้สูงอายุ                                                                         *สถานการณ์ผู้สูงอายุ                                                                                                    *ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชี                                                                                               *การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                      *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                           *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                           *แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                             *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์