คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                    *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                       *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การบันทึกบัญชี                                                                             *การวางระบบบัญชี                                                                                                      *การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                       *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                               *แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                    *แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจและสังคมและการเมือง                                                  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ