คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ      *พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                            *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562                                                                    *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                               *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                           *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                          *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                           *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                          *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                            *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์