คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาการที่ดิน

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาการที่ดิน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                          *ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                           *ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                              *บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน                                                                      *พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                 *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                     *ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร                                                                                          *การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                 *การจัดการดิน                                                                                                          *การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                 *การวางแผนการใช้ที่ดิน                                                                                              *การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                                                                                     *สินค้าที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน                                                                                  *การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม                                                                              *การพัฒนาที่ดิน                                                                                                        *การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ                                                                                  *การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร                                                                                   *ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                            *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                         *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ