คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                          *ความรู้ด้านหม่อนไหม                                                                                                  *การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                   *การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                          *การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร                                                         *การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                               *การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร                                                                         *การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร                                                             *เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                         *การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                              *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                        *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 5.                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ