คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 BC-33599

270฿

รหัสสินค้า: KP-33599 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 BC-33599
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                                           *การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                         *นวัตกรรมทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม                                                                       *ข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร                                                              *การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                                            *การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                             *การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                                 *การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                             *การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                   *การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร                                       *เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                                      *การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                          *การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                      *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                  «แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                       «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                  «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 5.                                                                 «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ