คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33100

280฿

รหัสสินค้า: KP-33100 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33100
สารบัญ
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                         -พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535              *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535      *พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ##ความรู้ด้านสุขาภิบาล -การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร                                                                 -การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป                                                                               -การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน                                                                                        -การบำบัดน้ำเสีย   การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล                                                                     -การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค                  ##ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม -ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ                                                                                                          -คุณภาพอากาศและเสียง                                                                                                          -พื้นที่เสี่ยง                                                                                                                                 -ปริมาณขยะมูลฝอย                                                                                                                  -ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข                          ##ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม -ระบบบำบัดและควบคุมน้ำเสีย                                                                                                 -ระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                            -ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ                                                                                                      *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล ชุดที่ 1.               *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล ชุดที่ 2.

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ