คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปี 2562 BC-33384

280฿

รหัสสินค้า: KP-33384 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปี 2562 BC-33384
สารบัญ
*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                      *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                   *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.                          *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                          *การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                        *การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย                                                                                               *การติดตามประเมินผลและโครงการ                                                                                  *แนวข้อสอบ การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมการศึกษา          *การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                *การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย                                                                                         *การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ                                                                                             *การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต                                                                                        *การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง                                                        *แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต                                                                                  *การสื่อสารและการประสานงาน                                                                                       *การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                          *นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                          *การวัดและประเมินผล                                                                                                *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผล                                                                             *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                             *แนวข้อสอบ การติดตามประเมินผล โครงการ                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                                                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ