คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                           *แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                           *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553            *การวางแผนการศึกษา                                                                                                *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                   *เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              *แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                *ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                        *การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                               *แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                         *การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                       *การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา                                                            *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา                                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ