คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ ปี 2562 BC- 33629

270฿

รหัสสินค้า: KP- 33629 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ ปี 2562 BC- 33629
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                   *พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                                                      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                             *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548                                                                                       *ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547                     *ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548                                     *ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562                        *กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี หลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                     *ความสำคัญของพยานหลักฐาน                                                                                             «แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยาน                                                                             *ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา                                                        «แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา                                 *แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                                        «แนวข้อสอบแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                 *ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา                              «แนวข้อสอบ ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยานคดีอาญา                  *บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง                                                                                               «แนวข้อสอบ บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง                                                                      *สิทธิของพยาน                                                                                                               «แนวข้อสอบ สิทธิของพยาน                                                                                      *ประเภทความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล                                                           «แนวข้อสอบ ประเภทความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล                                  *มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                                                    «แนวข้อสอบ มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                           *การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                                     «แนวข้อสอบ การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน                                                             *หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน                                                                                «แนวข้อสอบ หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน                                                        *การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                              «แนวข้อสอบ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                          *ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                                                             «แนวข้อสอบ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                            *อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองพยาน                                                                                 «แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                         «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน                                                                                «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล                                                            «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ