คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมป่าไม้ BB-048

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมป่าไม้ BB-048
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2525                          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                                      *การใช้งานโปรแกรม Map Window GIS                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                                *ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                      *ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                                   *การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ