คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BC-33070

260฿

รหัสสินค้า: KP-33070 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BC-33070
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน *นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                            *นโยบายรัฐบาล                                                                                                        *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                               *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                            *พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                             *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                      *การศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื่อหาความต้องการด้านกำลังคน                           *ความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน       *การศึกษา การรวบรวมข้อมูล ประสานงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี                             *การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงบประมาณและแผนเฉพาะเรื่องต่างๆ                             *มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                *ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                *ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                           *การขาดแคลนแรงงานไทย : สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข                                             *ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                         *แนวข้อสอบด้านแรงงาน                                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ