คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                             *หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                      *หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                    *มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561(หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ)  *แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                                               *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                             *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                 *การกำกับดูแลกิจการที่ดี  การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน                       *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์