คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63 BC-34961

270฿

รหัสสินค้า: KP-34961 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63 BC-34961 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                                                                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ                                                                               *วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ                                                                        *ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                  *การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ                                                        *การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                      *การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                               *ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                 *การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว                                                                       *การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                               *การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                          *การตรวจสอบ ชดเชยเงินเยียวยาเกี่่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ                           *การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี  *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                       *งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์                                                                    *การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.   

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562            *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562    *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                  *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                  *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561          *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ด้านคนพิการ  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ สิทธิประโยชน์ของคนพิการ                                                                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ ชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ  การรับส่งหนังสือราชการ                 *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ การลงชื่อในหนังสือราชการ                                                        *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                         *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ      *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                                                                                                              *แนวข้อสอบสถานการณ์ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34305

299฿

รหัสสินค้า: KP-34305 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34305 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
**ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม *พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560        *พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                        *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                     *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                              *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536             *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555                   *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538                          *แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                           *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557               *แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557                                                                                      *พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558                                                              *กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560                                                     *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                         *พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ. 2551                                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                         *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2557                     *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2558                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)                                                                        *การมีส่วนร่วมภาคประชาชน                                                                                       **ความรู้และกระบวนการในการปฏิบัติงาน *หลักการพัฒนาชุมชน หลักการมีส่วนร่วม                                                                         *การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน                                                               *ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการการพัฒนาชุมชน                                                           *การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน                                                           *การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ                                                           *การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ    *ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ *เทคนิคการประสาน                                                                                                *เทคนิคการถ่ายทอดความรู้                                                                                                       *การฝึกอบรม                                                                                                                        *หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                                 *การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1                                                                         *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                                                                                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี)

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี) รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง   
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดปัตตานี                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                                                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                         *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                                           *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม                                                      *แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                             *แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                             *แนวข้อสอบ ชุดที่ 3.                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี) #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี) รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง   
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดปัตตานี                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                                                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                         *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                                           *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม                                                      *แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                             *แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                             *แนวข้อสอบ ชุดที่ 3.                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33421

280฿

รหัสสินค้า: KP-33421 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33421
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน                                                                                   *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                     *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                     *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559        *ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. 2554                 *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564                                                                *ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564                                                                *ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน                        *ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                           *การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                    *แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                      *แนวข้อสอบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ                    *แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                      

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2562 BC-33162

260฿

รหัสสินค้า: KP-31162 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2562 BC-31162
สารบัญ
*ประวัติความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ *นโยบาย ภารกิจ และบทบาทอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     *พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                         *พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                   *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                              *การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม                                                                     *สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม          *งานด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน       

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม                                                                                       *แนวคิดการพัฒนาสังคม                                                                                               *สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                               *งานด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                                                                        *แนวข้อสอบ การดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน                                *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และด้านผู้สูงอายุ                                                                                           

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว BC-32479

270฿

รหัสสินค้า: KP-32479 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว BC-32479
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการท่องเที่ยว                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                            *การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                            *นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว                                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                       *พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                   *พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559                                                                              *พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                         *ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                       *แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                *แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 3.                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว                                                             *แนวข้อสอบ แบบ ถาม-ตอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว