คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2562 BC-33162

260฿

รหัสสินค้า: KP-31162 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2562 BC-31162
สารบัญ
*ประวัติความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ *นโยบาย ภารกิจ และบทบาทอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     *พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                         *พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                   *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                              *การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม                                                                     *สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม          *งานด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ