คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34305

299฿

รหัสสินค้า: KP-34305 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34305 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
**ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม *พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560        *พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                        *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                     *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                              *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536             *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555                   *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538                          *แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                           *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557               *แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557                                                                                      *พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558                                                              *กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560                                                     *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                         *พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ. 2551                                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                         *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2557                     *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2558                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)                                                                        *การมีส่วนร่วมภาคประชาชน                                                                                       **ความรู้และกระบวนการในการปฏิบัติงาน *หลักการพัฒนาชุมชน หลักการมีส่วนร่วม                                                                         *การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน                                                               *ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการการพัฒนาชุมชน                                                           *การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน                                                           *การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ                                                           *การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ    *ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ *เทคนิคการประสาน                                                                                                *เทคนิคการถ่ายทอดความรู้                                                                                                       *การฝึกอบรม                                                                                                                        *หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                                 *การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม                                                              *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1                                                                         *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                                                                                                                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ