คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                                                   *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                               *แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                     *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        *การวิเคราะห์นโยบาย แผนทางการศึกษา และการศึกษาเปรียบเทียบ                                              *ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                      *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                          *แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                                                                                     *การคิดวิเคราะห์ นโยบายทางการศึกษาและทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  *หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                      *การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                           *การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                   *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การวางกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน                               *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                        *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *การวิเคราะห์ประเด็น การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                   *การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                     *ความรู้ด้านการวิเคราะห์ สถานการณ์ข่าว                                                                            *ทักษะด้านการประสานงาน                                                                                           *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์และด้านสื่อสารมวลชน                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ