คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี กรมปศุสัตว์ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี กรมปศุสัตว์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมํกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                            *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                      *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                          *การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                      *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         *ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน                                                                       *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน                                                     *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์