คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีธัญญา

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีธัญญา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                             *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                          *การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                            *ความรู้ด้าน สมรรถนะความสามารถการสร้างและพัฒนาระบบ (Competency Based HRM)                     *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *การออกจากงาน                                                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์