คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่                                                               *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                             *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2560                               *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                               *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                             *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การประเมินผลบุคคล                                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                             *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                         *แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์                                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์