คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32851

270฿

รหัสสินค้า: KP-32851 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32851
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           *การวางแผนกำลังคน                                                                                              *การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร                                                                                 *การบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                  *การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                    *ค่าตอบแทน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                         *การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง                                                                          *การพัฒนาระบบงาน                                                                                              *งานสวัสดิการ                                                                                                      *กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                  *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                 *การออกแบบหลักสูตร การจัดทำโครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม                           *การประเมินผลการฝึกอบรม                                                                                      *การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA                                                                *การวิเคราะห์และวางแผน                                                                                            *การประสานงานและการจัดการองค์กร                                                                              *การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                               *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การประสานงาน และการจัดการองค์กร                     *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                      *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1. *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ