คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                           *ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                  *สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                              *ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                        *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                            *การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                        *การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                             *การออกจากงาน                                                                                                        *การประเมินผลบุคคล                                                                                                   *การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                 *การวิเคราะห์งาน                                                                                                       *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                       *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                   *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                             

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ