คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล                                        *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                       *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจรรยาบรรณของข้าราชการ                                 *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                 *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กร ที่มีสมรรถนะสูง(High Performance organization ; HPO)                                             *การประเมินผลบุคคล                                                                                    *แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                           *ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                             *ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                *ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                *ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์