คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                       «แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                               «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                    «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                            «แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                       «แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                         «แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                             «แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                             «แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                        «แนวข้อสอบด้านศีลธรรม จริยธรรม                                                                                   «แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                       «แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                               «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                    «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                            «แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                       «แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                         «แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                             «แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                             «แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                        «แนวข้อสอบด้านศีลธรรม จริยธรรม                                                                                   «แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ