คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา                                                                        *แนวข้อสอบ การคำนวณ+เลขคณิต                                                                             *แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                           *แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์                                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558      *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *หลักการทั่วไปของการบริหาร                                                                                          *การพัฒนาองค์การ                                                                                                     *การวางแผน                                                                                                            *สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                            *การจัดทำโครงการ                                                                                                     *การบริหารจัดการอาคารสถานที่                                                                                       *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *แนวข้อสอบ ด้านการบริหาร                                                                                  *แนวข้อสอบ การวางแผนงาน  การบริหารจัดการ  /โครงการ                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ