คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
สารบัญ
*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   *นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                          *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                 *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                   *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย                           *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                       *แนวข้อสอบ ด้านตัวเลข                                                                                          *แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)     *ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน กศน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                 *การจัดงานประชุมสัมมนา                                                                                              *การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร                                                                                    *การเขียนโครงการ                                                                                                      *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *แนวข้อสอบ งานเลขานุการ      *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                *แนวข้อสอบ งานประชาสัมพันธ์                                                                                 *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                        

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ