คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายนอก รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บริการการศึกษา ปี 2562 BB-103

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายนอก รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บริการการศึกษา ปี 2562 BB-103
สารบัญ
**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) *วิชาวิชาความสามารถทั่วไป *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                           **วิชาภาษาไทย *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                      **ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) *การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                            *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                       *การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร                                                                                  *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                     *การพัฒนาการศึกษา                                                                                          *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                        *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                  *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                 *แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                            *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านตรวจสอบภายใน ปี 2562 BC- 33674

299฿

รหัสสินค้า: KP- 33674 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านตรวจสอบภายใน ปี 2562 BC- 33674
สารบัญ
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) *วิชาวิชาความสามารถทั่วไป *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                           *วิชาภาษาไทย *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                      *ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) *หลักการบัญชีทั่วไป                                                                                          êแนวข้อสอบ หลักการบัญชี                                                                               êแนวข้อสอบ หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2                       *มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ                                                                                   *แนวข้อสอบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ                                                             *แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน                                                                  *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                        *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                  *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                 *แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                            *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                       

คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายนอก รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี ปี 2562 BC- 33667

299฿

รหัสสินค้า: KP- 33667 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายนอก รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี ปี 2562 BC- 33667
สารบัญ
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) *วิชาวิชาความสามารถทั่วไป *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                           *วิชาภาษาไทย *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                      *ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) *หลักการบัญชีทั่วไป                                                                                          *แนวข้อสอบ หลักการบัญชี                                                                       *แนวข้อสอบ หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2                       *มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ                                                                                   *แนวข้อสอบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ                                                             *แนวข้อสอบ การบัญชี                                                                                *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                        *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                  *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                 *แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                            *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                     

คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล  ปี 2562 BC- 33643

299฿

รหัสสินค้า: KP- 33643 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล   ปี 2562 BC- 33643
สารบัญ
**ทดสอบความรู้ความสามารถ (150 คะแนน) *ทักษะงานอำนวยการ                                                                                                  *ความรู้ด้านแผนงาน                                                                                             *ความรู้ด้านงานการวิเคราะห์                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งานบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล                                                                             «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแผนงาน                                                                                      «แนวข้อสอบ ด้านงานบุคคล             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526                                             «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                      «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                «แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                 «แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                          «แนวข้อสอบ Internet                                                                                         «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                         «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                    «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1.                                         «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2.                                     «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3.                                     «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4.                                 *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                   *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562                                                                              «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562