คู่มือเตรียมสอบด้านจัดการทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบด้านจัดการทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์กร                                                                                                  *ทักษะ ทัศคติ และแนวคิดในการทำงาน                                                                                       *หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                            *ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                                    *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                   *การจัดการงานทั่วไป                                                                                                  *งานบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           *งานบริหารงบประมาณ                                                                                                *การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                     *งานเอกสาร                                                                                                            *งานสารบรรณ                                                                                                                   *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          *งานรวบรวมข้อมูล                                                                                                     *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                    *แนวข้อสอบงานเลขานุการ การบริหารงาน                                                                  *แนวข้อสอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      *แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                          *แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป                                                                                       *แนวข้อสอบงานบริหารจัดการสำนักงาน                                                                     *แนวข้อสอบงานจัดการงานทั่วไป