คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับปริญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 BC-34916

280฿

รหัสสินค้า: KP-34916 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับปริญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 BC-34916 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค *ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ.และแผนแม่บทฯ *ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร *สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E *ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2 *แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์ *เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยี *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับปวส. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 BC-34923

280฿

รหัสสินค้า: KP-34923 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับปวส. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 BC-34923 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค *ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ.และแผนแม่บทฯ *ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร *สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E *ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2 *แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์ *เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยี *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับ ปวส. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32752

270฿

รหัสสินค้า: KP-32752 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับ ปวส. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32752
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   *สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.(PEA Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E 16                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1.                                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2.                                 *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                              *การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี                                                              *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับ ปริญญาตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32769

270฿

รหัสสินค้า: KP-32769 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับ ปริญญาตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32769
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   *สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.(PEA Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E 16                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1.                                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2.                                 *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                              *การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี                                                                                                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค