คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ *ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์ *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1 *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2 *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3 *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4 *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 5 *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ฺปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์