คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานประกันสังคม                            *วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ ของกระทรวงแรงงาน                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                                        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ชุดที่  1                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ชุดที่  2                                        *เจาะข้อสอบ สังคม การเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน                                                                                                    *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ชุดที่ 1                       *จาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ชุดที่ 2                       *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                                                                             *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                                                                *เจาะข้อสอบ ความรู้สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง ด้านเศรษฐกิจ สังคม                                                            *เจาะข้อสอบ  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                                                             *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมเจ้าท่า

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมเจ้าท่า
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                   *เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                                 *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                            *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ