คู่มือสอบ พนักงานธุรการ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ พนักงานธุรการ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                               1 *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         8 *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                 71 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561                                                                                   138 *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 146 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          157 *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                189 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    199 *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        209 *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            222 *แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                   240 *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           257 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     270                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ