คู่มือสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง   
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ *พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ  *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ     *การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                       *แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 3.                                                                             *ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย                                                                          *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน                                   *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง   
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ *พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ  *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ     *การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                       *แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 3.                                                                             *ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย                                                                          *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน                                   *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์