คู่มือสอบ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) กรมวิชาการเกษตร ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) กรมวิชาการเกษตร ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                    *ความรู้ทั่วไปทางด้านเคมี                                                                                             *การเก็บตัวอย่างดิน น้ำและตะกอน เพื่อวิเคราะห์สารตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร              *ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ                                         -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                              -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                              -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                              -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                                 -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                              -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6.                                                                              -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7.