คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                        1       «แนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                14 *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                      63 *แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                         82 *การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                              94 *การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                  100       «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                         113 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        118       «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              159 *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     165       «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  234       «แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                                                                                                              239 *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   244       «ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                     253       «แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    263 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                        1       «แนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                14 *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                      63 *แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                         82 *การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                              94 *การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                  100       «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                         113 *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        118       «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              159 *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     165       «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  234       «แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                                                                                                              239 *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   244       «ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                     253       «แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    263 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ