คู่มือสอบ การบัญชี/การเงิน /การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี กองทัพเรือ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ การบัญชี/การเงิน /การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี กองทัพเรือ ปี 2561
สารบัญ
##วิชาชีพตามคุณวุฒิ 300 คะแนน *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                           *ความรู้ด้านการบัญชี การจัดทำงบพิสูจน์ ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                               *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *การออกแบบและการวางระบบบัญชี                                                                                  *บัญชีต้นทุน                                                                                                             *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                     *แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                           *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                 *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                 ##วิชาภาษาไทย 100 คะแนน *โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                        *โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                              *โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                               *โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                             *โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                 ##วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1                                                                           *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2